Παραδοτέα

Παραδοτέα

ΕΕ1: Απαιτήσεις τελικού Χρήστη, Προδιαγραφές και Αρχιτεκτονική του Συστήματος

Π1.1: Αναφορά απαιτήσεων, προδιαγραφών και αρχιτεκτονικής συστήματος. (Μ6)

Π1.2: Σενάρια και κριτήρια αξιολόγησης/αποτίμησης συστήματος. (Μ6)

Π1.3: Αναφορά εκτίμησης κινδύνων/σχεδία ετοιμότητας και παρέμβασης. (Μ6)

ΕΕ2: Ανάπτυξη των Υποσυστημάτων

Π2.1: Μοντέλο προσομοίωσης πυρκαγιάς. (Μ24)

Π2.2: Μοντέλο προσομοίωσης πλήθους. (Μ24)

Π2.4: Αλγόριθμοι και εργαλεία μετατροπής 3Δ γεωμετρίας. (Μ24)

Π2.5: Διεπαφή διαδικτυακής υπηρεσίας και βάση δεδομένων. (Μ24)

Π2.6: Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων. (Μ24)

ΕΕ3: Ανάπτυξη των Εφαρμογών Τελικού Χρήστη

Π3.1: Εφαρμογή επισημείωσης 3Δ γεωμετρίας. (Μ24)

Π3.2: Εφαρμογή οπτικοποίησης (δημιουργία σεναρίων, οπτικοποίηση αποτελεσμάτων, εκπαίδευση). (Μ24)

Π3.3: Εφαρμογή διαχείρισης περιστατικών. (Μ24)

Π3.4: Εφαρμογή καθοδήγησης πολιτών. (Μ24)

ΕΕ4: Ενσωμάτωση, Βελτιστοποίηση, 'Ελεγχος και Επικύρωση του Συστήματος

Π4.1: Λειτουργικό πρωτότυπο ενσωματωμένου συστήματος. (Μ30)

Π4.2: Αναφορά αξιολόγησης αποτελεσμάτων και αποτίμησης συστήματος. (Μ30)

Π4.3: Ψηφιακά μέσα διάχυσης. (Μ6)

Π4.4: Αναφορά δραστηριοτήτων διάχυσης. (Μ30)

ΕΕ5: Μελέτη Σκοπιμότητας

Π5.1: Αναφορά μελέτης σκοπιμότητας. (Μ30)

ΕΕ6: Εμπορικές Εκθέσεις

Π6.1: Εμπορικές εκθέσεις. (Μ30)