Συνάντηση της σύμπραξης του έργου ΕΣΤΙΑ

Συνάντηση της σύμπραξης του έργου ΕΣΤΙΑ

Την Παρασκευή 15 Ιουλίου στις 16:00, πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά μέσω Skype η συνάντηση των μελών των φορέων της σύμπραξης, που συμμετέχουν στην υλοποίηση του έργου ΕΣΤΙΑ. Ο σκοπός της συνάντησης αυτής, ήταν ο συντονισμός των τελικών προσπαθειών και ο καθορισμός των επόμενων βημάτων που θα πρέπει να ακολουθηθούν, καθώς το έργο βαίνει προς την ολοκλήρωσή του.

Πιο συγκεκριμένα, στη συνάντηση αυτή, έγινε παρουσίαση των επιμέρους συστημάτων που έχει αναλάβει ο κάθε φορέας. Επίσης, συζητήθηκαν ενδεχόμενες τελευταίες διορθώσεις που πρέπει να γίνουν στα αντίστοιχα παραδοτέα, στα οποία, υπάρχει η τεχνική περιγραφή του κάθε υποσυστήματος, ο τρόπος χρήσης αυτού, καθώς και οι περιπτώσεις χρήσης (Use cases) τους αντιστοίχως. Επιπροσθέτως, συζητήθηκε η τελική δοκιμή του ολοκληρωμένου συστήματος με τα τελικά υποσυστήματα πλέον ενσωματωμένα σε αυτό, υπό πραγματικές συνθήκες χρήσης.

Τέλος, καθορίστηκαν τα επόμενα βήματα που θα πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς της σύμπραξης για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου ΕΣΤΙΑ.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.