Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων

Σύστημα υποστήριξης λήψης αποφάσεων

Το Σύστημα Λήψης Αποφάσεων του ολοκληρωμένου συστήματος ΕΣΤΙΑ αποτελεί μια εξαιρετικά σημαντική καινοτομία και ένα εργαλείο βοήθειας το οποίο συντελεί στο μέγιστο βαθμό στο τελικό αποτέλεσμα, το οποίο, είναι η προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και της ανθρώπινης ζωής. Το σύστημα αυτό βρίσκεται σε διαρκή επικοινωνία με την Εφαρμογή Διαχείρισης Περιστατικών.

Το σύστημα λήψης αποφάσεων αποσκοπεί στην αναζήτηση, εντοπισμό και απόδοση των καλύτερα ταιριαστών προεκτελεσμένων σεναρίων που έχουν ολοκληρωθεί βάσει προσομοίωσης της μετάδοσης της φωτιάς, καθώς και της κίνησης του πλήθους. Αυτό γίνεται με τελικό στόχο την πιο αποτελεσματική διαχείριση και αντιμετώπιση του περιστατικού. Πιο συγκεκριμένα, αναλαμβάνει τις εξής εργασίες:

  • Λήψη δεδομένων από την Εφαρμογή Διαχείρισης Περιστατικών (Manage Monitor Incident Manager). Έπειτα, χρησιμοποιώντας τεχνικές τύπου scenario pattern matching που χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση μοτίβων, αναζητά το πιο ταιριαστό σενάριο από την Βάση Δεδομένων – ΒΔ, η οποία, περιέχει τα σενάρια προσομοίωσης (μετάδοση φωτιάς και κίνηση πλήθους) που έχουν εκτελεστεί σε προηγούμενο χρόνο.

  • Προβολή των αποτελεσμάτων των πιο ταιριαστών σεναρίων προσομοίωσης στις τρέχουσες συνθήκες, στις αρμόδιες αρχές του Κέντρου Επιχειρήσεων. Παρέχεται λοιπόν, ενημέρωση όσον αφορά το πιθανό μοτίβο που πρόκειται να ακολουθήσει το περιστατικό που βρίσκεται σε εξέλιξη. Με τον τρόπο αυτό, υποστηρίζεται βάσει κριτηρίων και επικρατέστερων σεναρίων η λήψη της κατάλληλης απόφασης που θα συμβάλει στο επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα.

  • Η διαρκής αναζήτηση του πιο ταιριαστού σεναρίου στις τρέχουσες συνθήκες κατά τη διάρκεια εξέλιξης του φαινομένου. Υπάρχει δηλαδή αναζήτηση σεναρίου όχι μόνο στην αρχή του περιστατικού αλλά ‘’τρέχει’’ μια μόνιμη αναζήτηση παράλληλα με την εξέλιξη του περιστατικού λαμβάνοντας υπόψιν τις επικαιροποιημένες πραγματικές πληροφορίες. Έτσι, υπάρχει μια διαρκής ενημέρωση βασιζόμενη στις τρέχουσες συνθήκες.
No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.