Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης

Οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης

Σχετικά με την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων της προσομοίωσης, υιοθετείται το Esri ASCII raster format το οποίο είναι διαδεδομένο σε εφαρμογές GIS για την αποθήκευση πληροφορίας με γεωαναφορά. Η κατάτμηση του χώρου γίνεται σε κελιά σταθερού πλάτους που διατάσσονται σε ένα κάναβο με σταθερό βήμα. Για το κάθε κελί η εφαρμογή οπτικοποίησης θα υπολογίζει μια συνολική τιμή (aggregation) των μεγεθών που μετρούνται για όλη την διάρκεια της προσομοίωσης. Οι συνολικές τιμές αυτές θα αποθηκεύονται σε ένα ξεχωριστό αρχείο για το κάθε μέγεθος (φωτιά, καπνός, πλήθος, τραυματισμοί κτλ.). Η εφαρμογή ελέγχου θα οπτικοποιεί τα αποτελέσματα της προσομοίωσης ως 2D rectangles πάνω στον χάρτη της περιοχής (colour coding, θερμογραφική κλίμακα, opacity levels, ή μέσω άλλης κατάλληλης μεθόδου).

Ένα ξεχωριστό header αρχείο δημιουργείται κάθε φορά που εκτελείται μια προσομοίωση, το οποίο, θα περιέχει οδηγίες για την ανάκτηση των επιμέρους αρχείων των αποτελεσμάτων καθώς επίσης θα παρέχει πληροφορίες για τα μεγέθη, τις μονάδες και τις κλίμακες αναφοράς των τιμών των αποτελεσμάτων. Το header αρχείο είναι συσχετισμένο και με το αρχείο του σεναρίου της προσομοίωσης ώστε να εξασφαλίζεται η ένα-προς-ένα αντιστοίχιση του κάθε αρχείου σεναρίου με το header αρχείο των αποτελεσμάτων.

No Comments

Sorry, the comment form is closed at this time.